تحقیق ایمیدازول ها و ایمیدازول های استخلافی   شامل  30 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ایمیدازول ها و ایمیدازول های استخلافی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۱- مقدمه

ترکیبات هتروسیکل حاوی نیتروژن به دلیل اثرات زیستی و دارویی دارای اهمیت تاریخی بسیاری هستند. در این مقاله به طور مختصر، به معرفی ایمیدازول ها و روش های سنتز آن ها خواهیم پرداخت.

۱-۱ ایمیدازول

از میان هتروسیکل های پنج عضوی با دو هترو اتم، ایمیدازول با داشتن دو اتم نیتروژن که یکی از آن ها مشابه نیتروژن پیریدین و دیگری مشابه نیتروژن پیرول است، از لحاظ خواص، مشابه هر دو این ترکیبات محسوب می شود]۱[.

این ترکیب نسبت به پیرازول و پیرول باز قوی تری بوده و به دلیل جابه جایی آسان هیدروژن روی اتم های نیتروژن موقعیت ۱ و ۳، دارای دو فرم توتومری است که به سرعت بهم تبدیل می شوند (شکل ۱-۱) ]۲[.حلقه ی ایمیدازول با برقراری پیوند هیدروژنی می تواند ساختار بسپاری تشکیل دهد که همین امر منجر به دمای جوش بسیار بالاتر آن نسبت به ترکیب هتروسیکل مشابه خود مانند پیرول می شود ( oC256 نسبت به      oC 187) (شکل ۱-۲).

حلقه ی ایمیدازول با برقراری پیوند هیدروژنی می تواند ساختار بسپاری تشکیل دهد که همین امر منجر به دمای جوش بسیار بالاتر آن نسبت به ترکیب هتروسیکل مشابه خود مانند پیرول می شود ( oC256 نسبت به      oC 187) (شکل ۱-۲).

در مورد واکنش های ایمیدازول می توان گفت واکنش های جانشینی هسته دوستی به طور عمده در موقعیت دو حلقه ی ایمیدازول انجام می گیرد و جانشینی هسته دوستی در سایر موقعیت ها وابسته به شرایط خاص واکنش از جمله حضور استخلاف های فعال کننده و یا دماهای بالا می باشد. همچنین واکنش جانشینی الکترون دوستی بیشتر در موقعیت چهار یا پنج انجام می شود (شکل ۱-۳) ]۳[.

۱-۲ ایمیدازول های استخلافی

مولکول های هتروسیکلی کوچک دارای نقش حیاتی در عملکرد درشت مولکول های سیستم های زنده هستند. به عنوان نمونه، ایمیدازول ها در تحقیقات پزشکی و دارویی بسیار با ارزش هستند زیرا ساختار بسیاری از

داروها بر پایه اسکلت ایمیدازولی است. از آن جمله می توان ترکیبات ضد حساسیت[۱]، ضد انگل[۲]، ضد سرطان[۳]، ضد فشار خون[۴] و مسکن درد[۵] را نام برد. در شکل ۱-۴ ساختار چند نمونه از آن ها آمده است ]۷-۴[.

علاوه بر روش های سنتزی تهیه ایمیدازول ها، این ترکیبات را می توان در ترکیبات طبیعی نیز یافت. از آن جمله می توان به آلکالوئیدهای[۱] برمو پیرول فعال زیستی مانند اورویدین[۲] (۴) و استیونزین[۳] (۵)، اشاره کرد که از اسفنج های دریایی جداسازی می شوند (شکل ۱-۵) ]۸[.

۱-۲-۱ روش های سنتز ایمیدازول های استخلافی

۱-۲-۱-۱ سنتز ایمیدازول های تک استخلافی با:

 ۱-۲-۱-۱-۱ کاتالیزگر یدید مس

در این بررسی از واکنش جفت شدن آریل یدید ۶ با ایمیدازول (۷) در حضور کاتالیزگر یدید مس به همراه لیگاند تترازول استیک اسید، حلال دی متیل فرمامید و سدیم هیدروکسید استفاده شد که مشتقات ایمیدازول ۸ را در زمان ۱۲ ساعت و با بازده %۹۲-۳۵ بدست داد (شمای ۱-۱) ]۹[.

-۲-۱-۱-۲ پای پیریدین

از واکنش تک ظرفی و سه جزئی ایمیدازول (۷)، آلدهیدهای آروماتیک و پای پیریدین (۹) با نسبت مولی ۱:۲:۳ در حلال تولوئن، مشتقات تک استخلافی ایمیدازول ۱۰ با بازده %۸۶-۸۱ سنتز شدند (شمای ۱-۲). در این واکنش جهت گزین، جانشینی در موقعیت دو حلقه ی ایمیدازول نشان دهنده ی وجود حدواسط ایلید ایمیدازولیوم است، اما در حالت عادی طی جانشینی شبه مانیخ[۱] انتظار محصول ایمیدازول استخلاف شده در موقعیت ۴ یا ۵ می رود ]۱۰[.

-۲-۱-۱-۳ دی متیل آمین

برای دست یابی به ساختار پایه ای دسته ای از داروها با اثرات دوگانه ی ضد  قارچ و ضد باکتری، بیس ایمیدازول های ۱۴ و ۱۷ از یک واکنش دو مرحله ای سنتز شدند. ابتدا از واکنش آریل متیل کتون ۱۱ و یا تیونیل متیل کتون ۱۵ با دی متیل آمین ۱۲ در مجاورت استیک اسید محصولات پروپن ۱۳ و ۱۶ تولید شد که در ادامه با افزودن ایمیدازول (۷) به آن ها در اتانول، بیس ایمیدازول های مورد انتظار بدست آمدند. این واکنش با بهره گیری از شرایط ریزموج از نقطه نظر کیفی مورد توجه می باشد (شمای ۱-۳) ]۱۱[.


جهت دانلود متن کامل تحقیق ایمیدازول ها و ایمیدازول های استخلافی  کلیک نمایید