مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی شامل 16 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد
 

مقدمه :

در ابتدا تعریف های گوناگون از جهان و مفهوم امنیت ملی ارائه می گردد. جهانی شدن ( یا جهانی کردن ) در یک تعریف جهان شدن یه معنای شکوفایی جوامع مدنی ، عامل کاهش موانع در راه تجارت آزاد و تعمیق وابستگی متقابل است.

در تعریفی دیگر چنین آمده است : گسترش روابط و پیوند های گوناگون میان دولتها و جوامعی که انقلاب جهانی نو را تشکیل می دهد ؛ فرایند های که بر پایه ی آنها ، رخدادها ، تصحیحات و فعالیت ها در یک جنبش از جهان می تواند پیامد های مهمی برای افراد و جوامع در بخشهای دیگری از جهان داشته باشد.

به عبارت دیگر می توان گفت جهانی شدن عبارت است از گسترش فرایند ، و به هم پیوسته موضوعات ، فرصت های گزینش ، الگوی رقیب و اقدامهای گوناگون در مقیاس جهانی .

و برخی دیگر از جهانی شدن در واقع به جهانی کردن تعبیر می کنند . که در آن سیاست های ویژه ای به اجرا در می آید که در آن شرکت های فرا ملیتی و دولت  غربی بویژه دولتهای آمریکا و انگلیس در این فرایند نقش اساس را ایفا می کند و می توان  گفت که از امپریالیسم است که از این دیدگاه جهانی شدن   (جهانی کردن )    مرحله ی تازه ای از امپر یالیسم است که در آغاز به صورت همبستگی فلاهر شده و اخیرا خود را در چهره ی جهانی شدن مانده است .

و اینک به مفهوم اینست ملی نگاهی می اندازیم : مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته نه تنها در جهان سیاست بلکه در اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع به کار می دهد و آرام آرام به وازه و مفهومی پر قدرت تبدیل می شود . گستردگی این مفهوم باعث شده است که امنیت ، محور مطالعاتی قرار گیرد که مفاهیم کلیدی ، از جمله روابط بین الملل قدرت ، منافع و بحران را پوشش می دهند .

تعریف امنیت ملی : واژه امنیت ملی به دنبال تشکیل دولت ملت های جدید به گونه گسترده  وارد متون سیاسی و روابط بین الملل شده است برادشت های متفاوتش از مقوله امنیت  ارائه گردیده است که بطور کلی تا دهه ۱۹۸۰  دو گونه نحوه ی برداشت از مفهوم امنیت ملی حاکم بود به گونه ای از دیدگاه مکتب واقع گرایان ، امنیت یکی از مشقات قذرت دانسته  می شود و آرمانگرایان مایل بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند ، با این باور که صلح پایدار موجب تامین امنیت همگان خواهد شد رویکرد های در زمینه ی امنیت ملی در شرایط تازه باید متکی بر درک و شناخت فرهنگ ها ، خواست ها و نیاز های دولت های و مردم کشورهای باشد که امروز آن را جهان سوم می نامیم .

رویکرد های تکوین یافته بیشتر ناظر به تهدید های امنیت جهان اول است و به همین دلیل معیارهای امنیت ملی در کشور های جهان اول هیچ گاه قادر به ایجاد نظمی که همه از آن منتفع گردد نبوده است .

کشورهای جهنان سوم برای پاسخگویی به چالش های خود لازم است با آموزش مفاهیم در زمینه امنیت ملی و پرورش و تربیت نخیگان و بر پا کردن نهاد های پژوهشی و کارا از قدرت تبین بیشتری در این زمینه بر خور دار شوند.

 جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی ج . ا. ایران جهانی شدن پدیده ای است که خواه نا خواه همه کشور های را تحت تاثیر قرار می دهند ؛ چنلانچه این پدیده اکنون در ابعاد اقتصادی ، سیاسی اجتماعی . حقوقی ، بویژه در عرصه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات اثر خود را نشان می دهند .

ایران نیز به رغم تاکید بر اصول سیاست خارجی اش که همانا نا عدم وابستگی به شرق یا غرب است ، نمی تواند از پیامد های این پدیده دور باشد . وضع بهع گونه ای است که برای سهیم شدن در تجارت بین الملل چاره ای جز پیوستند به سازمان تجارت جهانی ( wto ) وجود ندارد ، زیرا با پیوستن بیش از ۱۳۰  کشور به این سازمان ، عملا ۸۰ % تجارت جهان در اختیار آن است . بنابراین عضو نبودن در آنافزایش هزینه ی واردات و نیز ایجاد و موانع در راه صدور کالا ها را در پی خواهد داشت و بسیاری از منافع داخلی رو به خود کفایی را با مشکل خواهد ساخت افزون بر این ، در آمد نفت نیز که بیشترین در آمد کشور است ، در سالهای آینده رو به کاهش خوا۹هد گذاشت و باید برای آن چاره ای اندیشید . زیرا این موضوع گذشته از جنبه ای اقتصادی آن بی تردید بر امنیت ملی ما تاثیر خواهد داشت .

از این رویاروی با این مسئله ، باید عناصر امنیت ملی ، یعنی  ارضی حاکمیت ملی ، قوای سه گانه ، ارزشهای ملی و دینی از جمله مردم سا لاری دینی و …. را تقویت کنیم .

در ادامه ی این منظور به بررسی پدیده های جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت و امنیت ملی و آنگاه به پیامد های ذمنفی و مثبت جهانی شدن بر ایران  اشاره و راهکار های با این پدیده در جهت منافع ملی ایران مورد بحث  قرار می گیرد.

برای نظریه پردازان علوم سیاسی و روابط بین الملل ، جهانی شدن به معنی نظم جهانی نو در عرضه روابط بین الملل  ، تغییر تاملات بین دولتها و ملت ها از شکل فعلی ان ، کمرنگ شدن مفهوم دولت ملی و حاکمیت سرزمینو ظهور نهادهای قدرتمند غیر دولتی یا فراملی در عرصه یبین المللی است .

جهت دانلود متن کامل جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی کلیک نمایید