پرسشنامه ادراک از خدا  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  ادراک از خدا بوده دارای 5 صفحه می باشد

پرسشنامه ادراک از خدا

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون ۷۱ سوالی که دارای ۶ زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه می‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد. همچنین پایایی کلی آزمون ۹۱/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ وتنصیف (دوروش اسپیرمن –براونوگاتمن )دونیم کردن استفاده شد.

جدول ۳-۱ ضرایب پایایی آزمون

ضریب پایایی مقدار
آلفای کرونباخ ۷۲/۰
تصنیف زوج وفرد اسپیرمن ۷۳/۰
گاتمن ۷۵/۰
همبستگی بین دونیمه آزمون ۶۲/۰
تعداد عبارات ۷۲/۰

در جدول فوق ضرایب پایایی بدست آمده برای آزمون گزارش شده است ،ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برابر۷۲/است .ضریب پایایی حاصل از تصنیف نیز براساس هردو روش اسپیرمن،براون وگاتمن محاسبه شده است که مقدار ۷۳/و۷۵/ به دست آمد، که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است همچنین همبستگی بین دو نیمه آزمون به دست آمد که قابل قبول ونشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه ادراک از خدا کلیک نمایید